Reklama

Dub
11
2015

Historie a současnost Slovenské akademie věd

Historie vědeckých institucí na území Slovenska se podobně jako v okolních zemích začala psát v 16. a 17. století, v období charakteristickém zrodem moderní vědy. Do té doby byly jedinými vědeckými institucemi klasické univerzity. Vznikající akademie navazovaly na středověkou platónské tradici a vytvářely pro vědu lepší podmínky. V tomto duchu navrhl roku 1735 polyhistor Matej Bel založit v Bratislavě učenou společnost Societas litteraria. Roku 1771 byl Marii Terezii předložen návrh na založení akademie v Bratislavě podle vzoru berlínské a petrohradské akademie, ten se však nerealizoval. O několik let později – roku 1792 – bylo na podnět vlasteneckých filologů založené Slovenské učené Tovaryšstvo a roku 1844 z iniciativy slovenského národního buditele Ľudovíta Štúra vznikl celonárodní kulturní spolek Tatrín. Zákonem Sněmu České republiky ze dne 2. července 1942 byla zřízena Slovenská akademie věd a umění, čímž vyvrcholily dlouholeté snahy o institucionalizaci a profesionalizaci vědy na Slovensku. Slovenská akademie věd byla zákonně ustanovena roku 1953 a od té doby prošla několika změnami, z nichž nejvýraznější nastaly v roce 1989.

Současnost

Současná Slovenská akademie věd je samosprávnou vědecká instituce zaměřená na rozvoj vědy, vzdělanosti, kultury a ekonomiky. Hlavním posláním SAV a jejích organizací je realizovat základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru technických, přírodních, humanitních a společenských věd. Výzkumnou činností se SAV usiluje rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni, přičemž respektuje aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Organizace akademie ve spolupráci s vysokými školami podílejí na vzdělávání, zejména výchovou mladých vědců, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných vědeckých mezinárodních a domácích projektů, zejména ze zdrojů strukturálních fondů EU, a členství v mezinárodních asociacích a institucích rozvíjí SAV rozsáhlou mezinárodní spolupráci, čímž začleňuje slovenskou vědu do nadnárodního kontextu. Centrum Dianetika a Scientologie Košice.

Nejvyšším samosprávným orgánem SAV podle zákona č. 133/2002 Sb. o Slovenské akademii věd (SAV) je Sněm SAV. Výkonným samosprávným orgánem Akademie je předsednictvo SAV v čele s předsedou SAV. Samosprávným orgánem akademie na řešení vědeckých a koncepčních úkolů je Vědecká rada SAV.


Publikovaných PR článků: 11683

Chcete zde inzerovat?

Máte zájem o inzerci na tomto webu?
Kontaktujte mě na zlak@seznam.cz

Přihlásit se

Archiv